Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ochraně
Monografie
    Geologické faktory v ochraně životního prostředí.
    Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
    Rozhovory o ekológii a ochraně prírody. -- Martin : Enviro, 1991
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
    Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci
    Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
    Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR
Článek
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Chráněná a k ochraně navržená paleontologocká naleziště Rokycanska
    Geofyzika při vyhledávání a ochraně minerálních vod v ČSR
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Indikační vrty a objekty v ochraně vod
    Informační systém v ochraně přírody
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    K padesátému výročí zákona o ochraně přírody
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    O využívání a metodice dálkového průzkumu při rozvoji průzkumu nerostných zdrojů a ochraně životního prostředí
    Podíl geologických firem na ochraně životního prostředí
    Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Rakouský zákon o ochraně přírody
    Role státní geologické služby v ochraně horninového prostředí
    Rozhovory o ekológii a ochraně prírody [Recenze]
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Studie k ochraně státní přírodní rezervace Soos před škodlivými vlivy
    Účast Českého svazu ochránců přírody při ochraně vodního režimu krajiny
    Účast inženýrských geologů při ochraně přírodního prostředí
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Úloha geologie při ochraně přírodního prostředí
    Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
    V. celostátní konference o ochraně vod před znečištěním ropou
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Výzva ochraně přírody
    Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí
    Základní principy novely horního zákona č.44/1988 o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon)
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech