Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ochrana
Monografie
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné oblasti Žďárské vrchy
    Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana
    Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území
    Ochrana a manažment polnohospodárskej krajiny
    Ochrana geologických lokalit na okresech Praha-západ, Mělník a Mladá Boleslav. VaV610/196-56/03/15
    Ochrana krajinného rázu
    Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století
    Ochrana ovzdušia. 17. konferencia so zahraničnou účasťou. Zborník konferencie
    Ochrana ovzdušia 2009. Zborník
    Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2
    Ochrana území postihnutých prírodnými ničivými pohromami
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011
    Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody
    Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
    Tvář naší země - krajina domova. 5, Ochrana krajiny.
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla)
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora)
    Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny
    Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu
    Výskum, vyuzívanie a ochrana jaskýň
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Proceedings
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov
Článek
    Aragonit v jeskyních - geneze, destrukce a ochrana
    Chemické úpravny uranového průmyslu a ochrana životního prostředí
    Chráněná vodohospodářská území a ochrana přírody
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Exploatácia nerastných surovín a ochrana poľnohospodárskej pôdy
    Geológia a ochrana životného prostredia v ČSFR a SFRJ
    Geologie a ochrana přírody
    Geologie Prahy a její ochrana
    Geotechnika a ochrana podzemní vody
    Horní právo a ochrana životního prostředí
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova
    Industriální příroda - problémy, péče a ochrana
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Měkkýši Národního parku Podyjí. 1. Faunistika, faunogeneze, ochrana přírody
    Minerální vody v Hrubém Jeseníku a jejich ochrana
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    Nerudné suroviny a ochrana životního prostředí - stav a perspektivy
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana a výzkum zbytků přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů v Sýkořské hornatině
    Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Ochrana geologických objektů na území hlavního města Prahy
    Ochrana geologických památek severních Čech
    Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Ochrana horninového prostředí
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Ochrana krajinného rázu při otevírání lomů
    Ochrana krasové krajiny a její využití
    Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování
    Ochrana maarů na západním okraji Českého středohoří
    Ochrana nerostného bohatství
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Ochrana paleontologických lokalit v okrese Rychnov nad Kněžnou
    Ochrana podzemních vod - aktuální úkol naší společnosti
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Ochrana podzemních vod v USA
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Ochrana podzemných vôd v neovulkanitoch
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Ochrana přírody a krajiny
    Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy
    Ochrana přírody na Islandu
    Ochrana přírody v dějinách hornictví
    Ochrana půdy před erozí
    Ochrana puklinových a puklinovo-krasových vôd v ČSSR
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Ochrana vôd - súčasť starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Ochrana vod před znečištěním v Maďarské lidové republice
    Ochrana vodných zdrojov v puklinovom prostredí
    Ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova na príklade z Lehníc
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochrana zdroje pitné vody na lokalitě Mšené-Budyně
    Ochrana životního prostředí před působením kyselých depozic
    Ohrožení a ochrana využívaných podzemních vod v jihomoravském kraji
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Preventivní ochrana podzemních vod
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Příroda Doubravnicka a její ochrana
    Příroda Lomnicka a její ochrana
    Příroda Skryjí a její ochrana
    Regionální preventivní ochrana a mapa ohrožení přírodních vod v povodí horní Moravy
    Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO a biosférické rezervaci Pálava
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Český kras
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Moravský kras
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Tvorba a ochrana krajiny ve vztahu k hydrosféře
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Výzkum Amatérské jeskyně versus její ochrana
    Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Zásobování pitnou vodou a ochrana životního prostředí v horských rekreačních oblastech Čech
Seriál
    Ochrana ovzduší
    Ochrana prírody
    Ochrana přírody
    Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny
    Vodní hospodářství a ochrana ovzduší