Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ochranu
Monografie
    Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Závěrečná zpráva
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
    Přehled výsledů geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Vyjádření k investičnímu záměru Správy NP České Švýcarsko: Záchytné ploty na ochranu před skalními říceními
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Sborník konference Telč, 5.-6.10.2011
Článek
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Nové důležité poznatky o dolování v Lukavici a jejich možné využití pro ochranu života v obci
    Novinky v mapování pro ochranu podzemní vody
    Ochrana vôd - súčasť starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Využití bentonitů pro ochranu životního prostředí
    Zákon na ochranu jeskyní v USA
    Zákony USA na ochranu čistoty vod