Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odpadov
Článek
    Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
    Environmentálne aspekty odstraňovania priemyselnych odpadov
    Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
    O uskladňovaní rádioaktívnych odpadov v geologických formáciach Francúzska
    Overenie použitia flotácie a flotoflokulácie pri úprave ultrajemných magnezitových odpadov
    Potenciálny vplyv úložísk kvapalných rádioaktívnych odpadov na okolie JE v Jaslovských Bohuniciach
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach
    Využitie zasolených odpadov z výroby soli