Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odraz
Monografie
    Vliv změn geomagnetického pole na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu. Přehled eko-geologických výykumných prací v roce 1992.
Článek
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
    Diamanty stále vábí : lom a odraz světla v barevných variacích
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Li izotopické zloženie granitov ZK ako odraz ich pôvodu a zdrojov
    Odraz mladej tektoniky v reliéfe južného výbežku Nitrianskej pahorkatiny
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Odraz procesů vzniku ultrapotasických hornin Českého masívu ve vnitřní stavbě a složení vyrostlic K-živce (jihlavský pluton)
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
    Odraz slunečního systému v solárně-terrestrických (ST) jevech
    Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvství
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy
    Vliv procesů vyvolaných inverzemi geomagnetického pole Země na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu
    Vzájemné korelace průměrných teplot a úhrnných srážek v jednotlivých měsících a jejich odraz v pranostikách