Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odraznosti
Monografie
    Tepelná historie paleozoika Drahanské vrchoviny určená na základě odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu
Článek
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    K zabezpečení měření světelné odraznosti uhlí v ČSSR podle mezinárodních norem
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve