Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ohrožení
Monografie
    České středohoří v ohrožení
    Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby
    Mapa přírodního ohrožení - list Chapernal (Kostarika)
    Mapa přírodního ohrožení - list Juntas (Kostarika)
    Mapa přírodního ohrožení - list Miramar (Kostarika)
    Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000
    Ocenění seismického ohrožení na základě polynomální aproximace funkce rozdělení kmitů zrychlení na staveništi JE Temelín : expertíza
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
Článek
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Člověk v ohrožení
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Eurokód 8 - Mapa seismického ohrožení České republiky - Verze září 1996
    Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa zemětřesného ohrožení České republiky, Polska a Slovenska vypracovaná pro ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Města v ohrožení
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Ohrožení a ochrana využívaných podzemních vod v jihomoravském kraji
    Ohrožení kvartérních horizontů niv odpadními vodami
    Ohrožení mokřadů a vodní biodiverzity v Nepálu
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Regionální preventivní ochrana a mapa ohrožení přírodních vod v povodí horní Moravy
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
    Studium zamětřesného ohrožení Československa
    Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu
    Zemětřesné ohrožení Severočeské hnědouhelné pánve - příklad korekce výpočtu na lokální geologickou stavbu
    Živý svět v ohrožení a naše odpovědnost [Recenze ]