Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Okr
Monografie
    Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
    Mušov I (okr. Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě.
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Současné úkoly protiotřesové prevence v OKR
Článek
    11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR
    Amplifying the amplitude of seismic waves in overlying formations in the Karviná part of the OKR
    Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)
    Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Analýza úplných vlastních nákladů dolů OKR a závěry pro perspektivu
    Anomální odlučnost vrtného jádra v OKR
    Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích, okr. Bruntál
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Ateliér kultury nálevkovitých pohárů na výrobu broušené industrie z kulmských surovin v Holasovicích, okr. Opava.
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    Boršice (k. ú. Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
    Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
    Boršice u Buchlovic (okr. Uherské Hradiště)
    Brno (k.ú. Bystrc, okr. Brno-město). Rokle. Neolit. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum
    Brno (k.ú. Jundrov, okr. Brno-město). "U Jezírka MMK. Povrchový průzkum.
    Brno (k.ú. Kníničky, okr. Brno-město). Sokolské koupaliště. Neolit-eneolit. Sídliště? Povrchový průzkum
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Creating of 3D map of temperature fields OKR at depths of around 1000 m
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Dobývání nízkých slojí v OKR z pohledu řešení státního úkolu RVT "Dobývání nízkých slojí od 0,5 do 0,7 m"
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Důlní degazace v OKR
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Evidence of Variscan Accretionary Wedge in the Eastern Part of Upper Silesian Basin in OKR
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Geneze komplexních struktur meridionálního a ekvatoriálního směru v OKR
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
    Hradčovice (okr. Uherské Hradiště)
    Hromadný nález silicitových čepelí z Bernartic nad Odrou, okr. Nový Jičín
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Kamenná indrustrie z objektu 36 v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav
    Kamenná industrie z gravettské lokality Pavlov I (okr. Břeclav) - jihovýchodní okraj zkoumané plochy
    Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
    Knowledge concerning the alteration of coal seatns in weathering zone of productive carboniferous from the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Basin (OKR)
    Konodonti Gaeblerova mořkého horizontu karvinské části OKR (namur A)
    Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR
    Lengyelské osídlení hradní ostrožny v Lelekovicích, okr. Brno-venkov
    Matematické modelování napěťodeformačního stavu v podmínkách OKR
    Matematický model dětmarovického výmolu v OKR na Ostarvsku
    Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR
    Metodika studia příčin indukované seismicity v OKR
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Minerální transformace slíd a živců v uhelných tonsteinech OKR
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnosti využití odvodňování při dobývání pod detritem v OKR
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Nález bulavy v údolí Žloukavy (Kat. úz. Račice, okr. Rakovník)
    Nález kelnatky (Mollusca - Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ)
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    Některé možnosti zvyšování koncentračních parametrů v OKR
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých Karpatoch (Jablonové, okr. Bratislava - vidiek)
    Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno
    Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Ostrava (k.ú. Petřkovice u Ostravy, okr. Ostrava)
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR
    Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
    Profilatyka tąpaniowa w warunkach regionu Ostrawsko-Karwińskiego (OKR)
    Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu
    Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
    Rabí a Prácheň - významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy)
    Reálné směry dlouhodobého rozvoje OKR a jejich podmínky
    Registrace seismických jevů z OKR ve frenštátské oblasti
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR
    Seismická odezva na omezení těžby na dolech v OKR
    Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part of "OKR" coalfield
    Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part OKR Coalfield
    Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
    Současný stav poznání opevnění osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Spytihněv (okr. Zlín)
    Spytihněv (okr. Zlín)
    Spytihněv (okr. Zlín)
    Stabilizace důlních děl v OKR kombinovanou kotevně-injektážní metodou
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR
    Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou)
    Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu