Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Okraji
Monografie
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
Článek
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    Anomální rozložení variací geomagnetického pole při východním okraji moldanubia (oblast Třebíče)
    Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chráněná krajinná území ve světle své krajinné historie : Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Devínskonovoveské vrstvy : hruboklastické sedimenty na juhovýchodnom okraji Viedenskej panvy
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Geodynamické jevy na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Geomorfologie oblasti diendorfského zlomu na jihovýchodním okraji Českého masivu na jihozápadní Moravě a v severovýchodním Rakousku
    Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Hydrotermálne premeny produktov ryolitového vulkanizmu na jz. okraji Kremnických vrchov
    Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    Krasové javy v síranoch a kavernóznych karbonátoch na južnom okraji Slovenského Raja
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kyselé tufy v hádském slepenci (bazální devonská klastika) na severním okraji Brna.
    Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Ložisko perlitov Jastrabá na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika
    Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
    Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyského teránu brunovistulika (brněnský batolit)
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Ochrana maarů na západním okraji Českého středohoří
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc)
    Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany)
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Synsedimentární elevace a deprese předkulmského podkladu na východním okraji Nízkého Jeseníku
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Tektonické otřesy na východním okraji Českého masívu
    Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
    Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
    Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko
    Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny
    Výzkum zón gravitačního rozvolnění na konvergentním jihovýchodním okraji Českého masivu
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)
    Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem)