Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Omezení
Monografie
    Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností
    Tiské stěny (Studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezectvím)
Článek
    Biologický způsob omezení prašnosti odkališť
    Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. Pokrač.
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. První část
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 1
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 2
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Seismická odezva na omezení těžby na dolech v OKR
    Stabilitní posudek jako prostředek k omezení sesuvů
    Uskuteční se "mezinárodní dekáda omezení přírodních katastrof"?
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení
    Vznik a omezení tvorby N2O z mobilních zdrojů