Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Optimálne
Článek
    Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec