Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Optimalizace
Monografie
    Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby
    Optimalizace použití geosyntetik při likvidaci negativních projevů energetické činnosti, zejména exploatační vývoj nových technologií
    Vyjádření k projektu ČD DDC, Optimalizace trati Děčín - státní hranice SRN, objekty SO 301 a SO 332
Článek
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Metodika ekologické optimalizace říčních systémů a jejich povodí
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Optimalizace geochemických procesů v krajině
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Optimalizace poloprovozních zkoušek cihlářských surovin
    Optimalizace regeneračního okruhu v úpravně Komořany
    Optimalizace svahů
    Optimalizace výkonu nástrojů s rotačními a kmitajícími kapalinovými paprsky
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Význam optimalizace zařízení pro efektivnost dělení materiálů pomocí vysokotlakého vodního paprsku