Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Organické
Článek
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jantar, přírodní pryskyřice, organické substance fosilní a recentní
    Laboratoř organické geochemie
    Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci
    Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy
    Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
    Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Organické sedimenty na listu Olomouc
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
    Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Růstové stimulátory z organické hmoty jílovců a břidlic
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Těkavé organické látky v pitných vodách ČSR
    Výskyt fosilní organické hmoty v okolí Mikulova v Krušných horách
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)