Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ostravské
Monografie
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Článek
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Botanické exkurze na ostravské haldy
    Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Ostravské souvrství
    Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
Seriál
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie - Geologie