Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ostravska
Monografie
    Krajina Ostravska
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
Článek
    Člověk a průmyslová krajina Ostravska
    Dopad změn vyvolaných rokem 1989 na učňovské školství Ostravska
    Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska
    Hodnocení změn životního stylu obyvatel Ostravska
    Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska
    Kategorizace obytných ploch Ostravska
    Kategorizace průmyslových ploch Ostravska
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Obytné prostředí v území postiženém útlumem těžby (na příkladu Ostravska)
    Příčiny problémů sídlišť a podněty pro efektivní rozvoj bydlení v nich na příkladu Ostravska
    Typy reliéfu Ostravska
    Upřesnění litologického profilu produktivního karbonu ostravska přibližnými překryty karotážních křivek
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Využití radarové interferometrie v poddolovaném území na příkladu Ostravska