Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ostravsko-karvinského
Článek
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru
    Regionální diagnostický polygon ostravsko-karvinského revíru
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Souvislost mezi hloubkou uložení, stupněm diageneze, petrologickými a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi psamitických sedimentů Ostravsko-karvinského černouhelného revíru
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru