Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ostravsku
Monografie
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku
Článek
    Aktuální problémy dopravy na Ostravsku
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku
    Přírodní extrémy a katastrofy na Ostravsku a jejich environmentální dopady na příkladu historických povodní
    Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Kopřivnice, 25-22 Frýdek-Místek, 23-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku
    Velké povodně na Ostravsku - zapomenutý přírodní fenomén
    Velké povodně na Ostravsku v letech 1902 a 1903
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Výhled využití podzemních zdrojů pitné vody na Ostravsku
    Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku
    Zatížení historických objektů na Ostravsku a Karvinsku technickou seizmicitou