Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ovlivňující
Monografie
    Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
    Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní
Článek
    B. Faktory negativně ovlivňující biologickou rozmanitost - 9. Překročení kritických zátěží dusíku
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Geomechanické faktory ovlivňující svěr nadloží s podložím a možnosti jeho využití
    Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatů srdeční tachyarytmie
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
    Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách