Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ovlivněné
Monografie
    Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností
    Tiské stěny (Studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezectvím)
Článek
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině
    Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše