Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ovlivnění
Monografie
    Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí
    Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
    Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
    Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova
Článek
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Makrozoobentos dlouhodobě sledovaných toků s různým stupněm ovlivnění atmosférickou acidifikací
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Ovlivnění výsledků zkoušek vlastností karbonských sedimentů stářím a vlhkostí vzorků
    Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Strukturní ovlivnění údolí střední Svratky
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny