Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ovlivněných
Monografie
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
Článek
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
    Rentgenová difrakční kvantitativní fázová analýza vzorků ovlivněných přednostní orientací některých krystalografických rovin
    Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech - laboratorní zkoušky
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy