Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pánví
Monografie
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. 2
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9./
    Dokumentace významných hydrogeologických a vodohospodářských objektů v Sokolovské pánvi a přilehlém území s lokalizací, hydrogeologickým popisem a fotodokumentací objektů
    ENVIRONMENTÁLNÍ ZMĚNY A BIOSTRATIGRAFIE INTERVALU EMS-EIFEL (SPODNÍ-STŘEDNÍ DEVON) V PRAŽSKÉ PÁNVI, BAZÁLNÍ CHOTEČSKÝ EVENT
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
    Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance
    Konvektivní přenos tepla v české křídové pánvi. Doktorandská práce
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. Exkurzní průvodce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Sedimentologie aluviálních uloženin a původ klastického materiálu trutnovského souvrství ve vnitrosudetské pánvi (spodní perm, Čechy)
    Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
    Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I
    Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
Článek
    9. zasedání sedimentologů v Cáchách a geologická exkurze do hnědouhelného povrchového velkolomu Hambach v dolnorýnské pánvi (SRN)
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi
    Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
    Doba zdržení a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Eroze slojí v dolovém poli Vejprnice v plzeňské pánvi
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Floristické novinky z jíveckých vrstev ve vnitrosudetské pánvi (stefan B)
    Foraminifery a vápnité nanofosilie při hranici cenoman/turon v české křídové pánvi
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K problému hiátů v karbonu středočeských pánví
    K tektonice středočeských karbonských pánví
    Kaledonská orogeneze a vztah staropaleozoických pánví k prekambrickému fundamentu ve střední Evropě
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi
    Kousací aparáty polychaetních červů v pražské pánvi
    Kryogenní destrukce hnědouhelné sloje v severočeské pánvi
    Kvantifikace zásob černého uhlí na ložisku Vejprnice c plzeňské pánvi
    Lineární struktury v severočeské pánvi
    Litoeventy v české křídové pánvi
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi (12-24 Praha)
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Netradiční zpracování seizmických profilů ve Víděňské pánvi
    Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka
    Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky
    Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Objemové hustoty a stáří klastik výplně karpatských neogenních pánví
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Odborný seminár "Paleogeografia a tektonický vývoj molasových pánví a vulkanitov Západných Karpát"
    Paleobotanické a palynologické studie mezi Hájemi a Dolní Sytovou v podkrkonošské pánvi
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Paleogeografie karbonu svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
    Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily)
    Paprskoploutvá ryba, Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopetrygii) ve vnitrosudetské pánvi (03-42 Trutnov)
    Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Porovnání "parketové" interpretace zlomového porušení s rozborem planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů v chebské pánvi a jejím fundamentu
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Prekambrické glaciální sedimenty v pánvi Taoudeni (Mauretánie)
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví Českého masívu
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Projevy subsidence a izostáze v sedimentaci neogénu karpatských pánví
    Projevy tektoniky miocén-recent v Chebské pánvi
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    První nález hmyzu v lomu "Na Štilci" u Tlustice v Žebrácké pánvi (sv. karbon, westfál C)
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi
    Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb)
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masivu: Různé tektonické situace
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masívu: různé tektonické situace
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví ČM: různé tektonické situace
    Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Příspěvek k poznání vertikálního členění zón katageneze a vzniku i migrace uhlovodíků ve Vídeňské pánvi
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Pseudokrasové jeskyně severočeských hnědouhelných pánví (s křídou a vulkanity) : (P 141)
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Recentní stadium deformace svrchnoeocenního peneplénu v severočeské pánvi
    Reflexně seizmická měření (SRB) v severočeské pánvi
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví - 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Skolekodonti skupiny Mochtyellidae(?) Kielan-Jaworowska, 1966 v pražské pánvi
    Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Stav a program průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi
    Stratigrafický význam gavelinel (Foraminifera) v české křídové pánvi
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
    Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Tektonické prostředí ems-eifelských pánví na Moravě (394-380 Ma)
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví
    Tíhové minimum v Chebské pánvi u Žírovic a jeho geologické interpretace
    Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
    Uhelná brekcie v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi
    Variabilita základního odtoku v české křídové pánvi
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi (02-34 Bílina)
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
    Vrty z oblastí českých uhelných pánví, ze kterých jsou vzorky uloženy v Geofondu
    Vulkanismus v pánvi
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat
    Výskyt přesmykové zóny na Svatoňovicku v Dolnoslezské pánvi
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky geologického průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi - oblast Hodonín - Břeclav
    Výsledky geologického průzkumu v jihomoravské lignitové pánvi
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky paleontologických výzkumů na lokalitě Horní Kalná v podkrkonošské pánvi
    Výsledky předběžných průzkumů černého uhlí v hornoslezské pánvi v 7. pl.
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi: 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
    Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi
    Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vývoj Dubňanské sloje v jihomoravské lignitové pánvi
    Vývoj geologického poznání jílů v chebské pánvi
    Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    Vznik mořských pánví v evropských variscidách
    Vznik podkrušnohorských pánví
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun
    Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Zkřemenělá dřeva jihočeských pánví
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi