Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pánve
Monografie
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Biostratigrafická korelace pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve na základě studia vápnitých nanofosilií
    Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole
    Chondrichthyes (Paryby) České křídové pánve a jejich využití v peleoekologii a stratigrafii
    Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve
    Dobývání uhlí na Kladensku-historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve
    Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve"
    Documenta geonica 2002. 5. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve"
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Documenta geonica 2006. 6. Česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000
    Hydrogeologická mapa Sokolovské pánve, 1:25.000
    Hydrogeologie české křídové pánve
    Ichnologický výzkum lokality Loděnice - Vinice (zahořanské souvrství, ordovik pražské pánve)
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva
    Mapa vybraných zlomů České křídové pánve
    Permokarbon východní části podkrkonošské pánve
    Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve
    První výsledky studia silicifikace křídových hornin české křídové pánve - přednáška na 3. křídovém semináři (22.-23.5.2006)
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře
    Radnické vrstvy kladenské části kladensko-rakovnické pánve; paleogeografie, sedimentace, uhlonosnost
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
    Rod Hillendia Reid, 1964 a Guettardiscyphia Fromental, 1860 (Porifera, Hexactinellida) z české křídové pánve
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentační režim a genetická stratigrafie coniaku v sz. části české křídové pánve
    Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
    Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
    Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
Článek
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve
    Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. Měřítko 1:200 000
    August Emanuel Reuss a jeho význam pro stratigrafický a paleontologický výzkum české křídové pánve
    Bentonit z hroznětínské pánve
    Běstvina u Ronova nad Doubravou - pozoruhodný výskyt spodnoturonských fosílií v příbřežních sedimentech české křídové pánve (kolínská litofaciální oblast)
    Bilance metanu v geologické a těžební historii české části hornoslezské pánve
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Chemická struktura černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Chemismus výlevných vulkanitů siluru pražské pánve
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Coleoidea české křídové pánve (Česká republika, Evropa)
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Čeleď Actaeonellidae Pčelincev, 1954 (Opistobranchia, Tectibranchia) v sedimentech cenomanu České křídové pánve
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Dalmanitoidní a acastoidní trilobiti pražské pánve jako indikátory migrací fauny v rámci rheického oceánu
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě
    Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    Diatomová sedimentace v j. části třeboňské pánve (33-11 Třeboň)
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Doubravské vrstvy (westphal A) v české části hornoslezské pánve
    Drobní břichonožci ostravského souvrství čsl. části hornoslezské pánve (namur A)
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Dva unikátní střednoordovičtí trilobiti z pražské pánve
    Dva Weinzettlovy druhy cerithií (Gastropoda) z cenomanu české křídové pánve
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Fauna mastodontů (Proboscidea, Mammalia) moravské části Vídeňské pánve
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fluviální sedimenty mostecké pánve (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Fosfogeneze, tafonomie, tafocenózy: příklady z turonu české křídové pánve
    Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika)
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Fytopaleontologické vyhodnocení vrtu Ři-24 (Řisuty) z kladenské pánve (12-23 Kladno)
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
    Geologická interpretace seizmického obrazu proterozoika v podloží plzeňské pánve
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody
    Geologické rozhraní mezi chomutovskou, mosteckou a ústeckou část severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve
    Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve
    Geologie permokarbonu českokamenické a kravařské pánve
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geomorfologické poměry západní části Lišovského prahu a přilehlé části Blatské pánve
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Hmyzí chodbičky v xylickém materiálu z terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve)
    Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan (12-33 Plzeň)
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve)
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologický průzkum chebské pánve
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu Hornoslezské pánve
    Identifikační hydrogeologické metody používané v rámci hydrogeologické syntézy České křídové pánve
    Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologický a geomechanický průzkum frenštátských polí v čs. části hornoslezské pánve
    Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    K biostratigrafii karbonu v doubravských vrstvách hornoslezské černouhelné pánve
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve)
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K problematice hlubší stavby Rosicko-oslavanské pánve
    K tektonické stavbě karbonu plzeňské pánve
    Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Kaolinit v jílech mostecké hnědouhelné pánve
    Kapradiny hornoslezské pánve a jejich spory in situ
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice) (02-223 Mikulášovice)
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Koráli z české křídové pánve (Scleractinia, svrchní cenoman-spodní turon)
    Krušnohorské krystalinikum v podloží Severočeské hnědouhelné pánve
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Landek a geologie hornoslezské pánve
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Limnické pánve permokarbonu Českého masívu - geneze, třídění, vyplňování a zlomová tektonika
    Litofaciální charakteristika ledeckých arkos mšenské pánve
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve
    Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii (15-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii
    Lužický zlom a severní okraj české křídové pánve
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Mariopteridy sedlových a sušských vrstev čs. části Hornoslezské pánve a korelace s polským územím
    Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve (12-24 Praha)
    Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Mikroskopické struktury exoskeletonu ordovických trilobitů pražské pánve
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve
    Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Mladopaleozoické vulkanity podkrkonošské pánve
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (Hirnantian, kosovské souvrství)
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Mocnost vrstevních jednotek ostravského souvrství v československé části hornoslezské pánve
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Mullitizace vybraných jílů chebské pánve (západní Čechy)
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Násunové deformace variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
    Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve
    Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A)
    Neotektonika severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území českéa polské části žitavské pánve
    Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy stop tetrapodů ve svrchnokarbonských sedimentech vnitrosudetské pánve
    Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve (03-34 Sobotka)
    Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve (03-32 Turnov)
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nové poznatky o terebratulidních brachiopodech z české křídové pánve
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages./Ordovik Barrandienu: rekonstrukce sedimentární pánve, benthických společenstev a ichnospolečenstev
    Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
    Paleobotanická data k biostratigrafii a korelaci uloženin Chebské pánve
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-mjinecké pánve
    Paleogeografický a strukturně-tektonický obraz vídeňské pánve
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Paleontologické lokality permu olivětínských vrstev vnitrosudetské pánve a přehled fauny
    Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve
    Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín
    Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná pole neorané
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
    Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (Ordovik pražské pánve) na odkrytech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
    Poznámky k obsahům rudních a organických složek v rudnickém obzoru podkrkonošské permokarbonské pánve
    Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Problematika důlního geologického průzkumu ve velkých hloubkách v čs. části Hornostezské pánve
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problémy tektogeneze jihozápadní části východoslovenské neogenní pánve
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Prognózy uhlonosnosti v čs. části Hornoslezské pánve
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
    Projevy bioeroze na miskách ústřic Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck) z české křídové pánve
    Proluviální sedimenty severočeské hnědouhelné pánve
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    Proželeznění dřevitých zbytků v pískovcích české křídové pánve
    První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv)
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
    Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve : 02-32 Teplice, 12-12 Louny, 12-24 Praha, 12-14 Rakovník
    Předběžná zpráva o revizi Scaphopoda Bronn, 1962 z české křídové pánve
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A)
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Přesmyková tektonika v karbonských sedimentech plzeňské pánve
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve)
    Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia
    Příspěvek reflexní seizmiky k poznání geologické stavby plzeňské pánve a jejího hlubšího podloží
    Pseudokrasové jeskyně české křídové pánve
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních podkladů z Mšensko-roudnické pánve
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 2
    Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve
    Revize vybraných skupin dekapodů (infrařád Astacidea Latreille, 1802 a Glypheidea Winckler, 1882) z české křídové pánve
    Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (beroun) (12-33 Plzeň)
    Ropné ložisko Gajary-Báden vo viedenskej pánve
    Rozpustnost plynných směsí v kolektorských typech hlubinných vod Slánské pánve
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Sapropelity české části hornoslezské pánve (namur, westphal A)
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentace vnitrosudetské pánve v karotážním zobrazení
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany)
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon
    Sedlové vrstvy české části hornoslezské pánve
    Seismicita Hornoslezské pánve a virtuální síť Geofyzikálního ústavu
    Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seismická detekce tektoniky ve v. části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
    Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Spodně sarmatské mechovky z brakických sedimentů severní části Podunajské pánve (Dubová, Slovensko
    Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice)
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve
    Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve
    Stratigrafie, paleogeografie a mocnost sedimentů v neogénu vídeňské pánve
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve (11-44 Nýřany, 21-22 Holýšov)
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Strukturní stavba polické a svatoňovicko-hronovské pánve
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Studium fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend,autun)
    Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Tíhové modely oravské neogenní pánve
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A)
    Tufogenní horizonty v ostravských vrstvách čs. části hornoslezské pánve
    Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Typy pseudokrasových tvarů v pískovcích České křídové pánve
    Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech hornoslezské pánve
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
    Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve
    Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve (13-32 Kolín)
    Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
    Uplatnění neutron-neutronové karotáže (NNK-T) v inženýrskogeologickém průzkumu podkrušnohorského okraje severočeské hnědouhelné pánve
    Uranová mineralizace v broumovském permu dolnoslezské pánve
    Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve
    Valouny hornin uzavřené ve slojích hornoslezské pánve
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody
    Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve
    Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav)
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příbřežních sedimentech české křídové pánve
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výsledky naftového průzkumu a perspektivy v podloží vídeňské pánve
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve
    Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
    Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve
    Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku
    Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Vývoj sedimentů karbonského akrečního klínu moravskoslezské pánve
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Význam a postavení bazálních uhelných vrstev v terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Význam rodu Cytheridea Bosquet.1852 (Ostracoda) pro stratigrafii miocénu vídeňské pánve
    Významné paleontologické lokality spodního ordoviku na Komárovsku (JZ část pražské pánve)
    Vzácná mělkovodní dírkovcová (foraminiferová) fauna ze severní části Vídeňské pánve (Hrušky 33)
    Vzácný nález vltavínu z vídeňské pánve na Moravě
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
    Zemětřesné ohrožení Severočeské hnědouhelné pánve - příklad korekce výpočtu na lokální geologickou stavbu
    Zeolity podkrkonošské pánve
    Zinek ve vodách české křídové pánve
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)
    Zlato v karbonu radnické pánve
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jizerou)
    Změny hydrogeologických podmínek pro likvidaci hlubinných dolů v centrální části pánve SHR
    Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve
    Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve (04-41 Vrchlabí, 03-44 Dvůr Králové)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve
    Způsob artikulace hypostomů a způsob života odontochilinidních trilobitů ze spodního devonu pražské pánve (Česká republika)
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve
    Žacléřské souvrství v české části dolnoslezské pánve