Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pískovců
Monografie
    Fyzikálně-mechanické vlasttnosti nadložních pískovců z dolu Kladno 2
    Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců
    Mechanické vlastnosti pískovců Pravčické brány
Článek
    Biogeografický význam labských pískovců
    Biogeografický význam Labských pískovců
    Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech
    Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    Diskuse kvantitativních klasifikací pískovců podle různých autorů
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (Východní Čechy)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
    Fosilní tvary zvětrávání a odnosu pískovců Kostecké pahorkatiny
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: Atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Ke stratigrafické pozici devítikřížských pískovců
    Kompakce a cementace křídových pískovců Čech
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
    Kritéria výběru přírodního kamene pro opravu památek: experimentální hodnocení vybraných českých pískovců pro opravu Karlova mostu
    Kvalitativní charakteristika cenomanských pískovců hořického hřbetu
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Mezo- a mikroformy reliéfu cenomanských pískovců na Čížkových kamenech
    Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále
    Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve (03-32 Turnov)
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
    Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Pískovcový fenomén : Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Pískovcový fenomén. Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
    Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách
    Prostorová a genetická souvislost proželeznění a prokřemenění pískovců v CHKO Kokořínsko
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Přírodní a krajinné hodnoty labských pískovců
    Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině
    Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
    Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín)
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí
    Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách
    Selektivní zvětrávání cenomanských pískovců v okolí Kunštátu
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
    Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru
    Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
    Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců Polické pávne
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách).
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Štěpánovické skály - méně známá lokalita výchozů pískovců v Turnovské stupňovině
    Typizace reliéfu kvádrových pískovců České vysočiny
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
    Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování