Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pódneho
Článek
    Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu
    Geografické usporiadanie pôdneho krytu
    Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)