Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přípravy
Monografie
    Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů
    Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice
    Zpráva přípravy vzorků pro MPZ. Název: Program zkoušení způsobilosti laboratoří PT/CHA/2/2007. Autoři:M. Jankovská, Z. Boháček, A. Nižnanská. Vydal CSlab spol. s r.o., organizátor programů zkoušení způsobilosti akredit. ČIA č. 7003, Praha, 2007-05
Článek
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Modelování podmínek přípravy skelného uhlíku
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Středoškolská odborná činnost - cesta ke zkvalitnění přípravy vysokoškolsky vzdělaných analytických chemiků
    Teoretické základy nového způsobu přípravy kompozitů typu uhlík-uhlík
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších
    Zvláštnosti přípravy podnikatelských záměrů v těžebním průmyslu