Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přírody
Monografie
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné oblasti Žďárské vrchy
    Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (JESO)
    Krajina - maska přírody? Krajina v estetické perspektivě : abstrakty příspěvků
    Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2
    Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
    Příroda - Sborník prací z ochrany přírody. 3
    Příroda 9. Sborník prací z ochrany přírody. Kras Krkonoš a Podkrkonoší
    Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa Národního parku Podyjí, 1996, 164 stran
    Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci
    Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
Článek
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita. Bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Cena ministra životního prostředí 2005 : Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české
    Chráněná vodohospodářská území a ochrana přírody
    Dálkový průzkum neživé přírody
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Ekologizace národního hospodářství a úkoly Státní ochrany přírody
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody
    Geologie a ochrana přírody
    Geoparky - nový fenomén na pomezí ochrany přírody a udržitelného rozvoje krajiny
    Harrachova jáma : odkrývání tajemné komnaty přírody
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Hříčky přírody zvané suiseki
    Informační systém v ochraně přírody
    K padesátému výročí zákona o ochraně přírody
    K teorii územní ochrany přírody
    Kamenná stráž. Čtyřicáté v pořadí Sfingy naší přírody
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Ledové stalagmity: paradox zimní přírody?
    Ložisko Krásno - smutná kapitola z ochrany přírody
    Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
    Matematika jako nástroj poznávání přírody
    Měkkýši Národního parku Podyjí. 1. Faunistika, faunogeneze, ochrana přírody
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová chráněná území přírody v ČSSR ze rok 1985. část 2
    Obraz neživé přírody
    Ochrana přírody a krajiny
    Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy
    Ochrana přírody na Islandu
    Ochrana přírody v dějinách hornictví
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1
    Po klimatickém optimu - mladý holocén : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9
    Po stopách vývoje přírody Českého krasu
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3
    Postglaciální klimatické optimum : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7
    Problémové úlohy k poznávání neživé přírody a životního prostředí
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
    Rakouský zákon o ochraně přírody
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO a biosférické rezervaci Pálava
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Český kras
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Moravský kras
    Stavět podle přírody nebo podle člověka?
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
    Svitek nebes, kniha přírody, palimpsest krajiny
    Tajemství přírody
    Účast Českého svazu ochránců přírody při ochraně vodního režimu krajiny
    Ústup zalednění : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Vývoj přírody
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Vývoj přírody Mladoboleslavska ve čtvrtohorách
    Vývoj přírody Moravského krasu v nejmladší geologické minulosti
    Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2
    Výzva ochraně přírody
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Zemědělská kolonizace a její dopad : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 8
    Změny přírody na Českomoravské vrchovině a jejich dokumetace
Seriál
    Ochrana přírody
    Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny
    Příroda : sborník prací z ochrany přírody
    Veronica. Časopis ochránců přírody