Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Předpolí
Monografie
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Článek
    Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Moravikum dyjské klenby - kadomské předpolí variského orogénu
    Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Nové zásoby cínovolframových rud v předpolí Huberova a Schnödova pně
    Ovlivňování pevnosti uhelné sloje v předpolí porubu
    Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
    Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Menčice-Všestary
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Ukončení projektu IGCP 86 "Jihozápadní okraj východoevropské platformy a její předpolí"
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Zkušenosti ze sanace podzemních vod kontaminovaných ClU v předpolí prameniště Bzenec
    Zrnitostní složení písků v předpolí velkolomu Maxim Gorkij a jeho hydrogeologická aplikace