Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přehled
Monografie
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Metodika tvorby informační služby Rizikové geofaktory - přehled webové reportingové aplikace Georeporty
    metody geografického výzkumu - přehled abstraktů z konference konané v Plzni v termínu 7.-8.11. 2007
    Metody geografického výzkumu, přehled abstraktů z konference
    Nový přehled biologie
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992
    Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993
    Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
    Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005
    Přehled výsledů geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Vliv změn geomagnetického pole na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu. Přehled eko-geologických výykumných prací v roce 1992.
Článek
    Bahenní sopky - přehled
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Historický přehled
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Julius Fučík - životopisný nástin a přehled díla
    Literární přehled výzkumu chemického odsiřování uhlí
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část II. - Přehled mikrofacií
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Nové geofyzikální mapy Západních Karpat a možnosti jejich dalšího využití (přehled)
    Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech - přehled
    Osoblažská nížina - geomorfologický přehled
    Paleontologické lokality permu olivětínských vrstev vnitrosudetské pánve a přehled fauny
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Pedogeografický přehled Dánska
    Pískovcový fenomém - přehled výzkumů v letech 1990-96
    Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
    Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení
    Prekambrium bohemika: Stručný přehled
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled dosavadních podkladů ke Zlatým Horám
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Přehled dřívějšího dolování drahých kovů v Jeseníkách a jeho ložiskové základny
    Přehled geologické stavby Podbeskydské pahorkatiny, Moravskoslezských Beskyd a jejich autochtonního podkladu
    Přehled geologické stavby strážeckého moldanubika
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Přehled geologických poměrů na území listu 12-441 Štěchovice (12-44 Týnec n.Sázavou)
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehled geologie Českého lesa
    Přehled geologie Kuvajtu
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Přehled geologie severovýchodního Iráku v pohoří Zagros
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehled hlavních mineralogických lokalit na území Orlockých hor a podhůří. II.
    Přehled krasu Krkonoš a Podkrkonoší
    Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994 (12-14 Rakovník, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 02-234 Ostrov u Macochy)
    Přehled lithných pegmatitů na území Čech
    Přehled litostratigrafie paleozoika mezi Svitavou a Rakovcem
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Přehled mikrofosílií v givetských a frasnských rifových vápencích na Moravě
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled mineralogie antimonu
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Přehled mineralogie lokality Zbýšov u Brna
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled minerálů a hornin
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přehled mnohorozměrných statistických metod : (Přístup orientovaný na počítačové zpracování dat)
    Přehled modelů deformace homogenního elastického poloprostoru různým zatížením
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Přehled o činnosti n. p. Geoindustria-Praha v zahraničí
    Přehled obsahu geologických sbírek ve Středočeském muzeu v Roztokách
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
    Přehled přírodních šperkových kamenů modré barvy
    Přehled přírodních šperkových kamenů zelené barvy
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989
    Přehled stylů proželeznění v pískovcích CHKO Kokořínsko
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Přehled technických prostředků spojených s využitím vysokotlakého vodního paprsku v kamenoprůmyslu a stavebnictví
    Přehled tíhových struktur Českého masívu
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Přehled vývoje světových cen neželezných kovů v roce 1981
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masivu: Různé tektonické situace
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masívu: různé tektonické situace
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví ČM: různé tektonické situace
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
    Stručný přehled výskytů uranylu v širokém okolí Měděnce
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Vulkanická skupina ostrova James Ross, Antarktida: Přehled vulkanologických a petrologických rysů
    Vývoj geomorfologických výzkumů na Jesenicku a jejich tematický přehled
    Výzkum trilobitů na území České republiky: historický přehled (18.-21. století)
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí
Seriál
    Přehled dějin rudného hornictví na území Českolslovenska
    Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992
    Přehled výzkumů
    Přehled výzkumů 1989
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)