Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Půd
Monografie
    12. pedologické dny : na téma: Antropogenní zatížení půd : sborník abstraktů
    Antropogenní zatížení půd : sborník příspěvků
    Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitujícíc faktor současného lesnictví
    Geochemické mapování zemědělských půd a podzemních vod Evropy (na území České republiky) GEMAS
    Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí
    Mapa přirozeného produkčního a ekologického potenciálu půd 1 : 50 000
    MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
    Přirozený funkční potenciál půd 1:50 000, list 34-11 Znojmo
    Sborník abstraktů - 12. pedologické dny na téma Antropogenní zatížení půd
    Sborník příspěvků 12. Pedologických dnů na téma Antropogenní zatížení půd
    Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd
    Sestavení mapy půd a mapy půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 pro mapové listy 11-21 Karlovy Vary a 22-13 Nepomuk
    Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů
    Syntetická digitální mapa půd a půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 - analýza a metodika
    Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin - podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách
    Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
Článek
    11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy
    A.2.2. Vývoj stavu půd
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny
    Chemismus lesních půd ve vztahu ke stavu lesa (a obráceně)
    D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    D.3. Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci lesních půd
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - I
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - II
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - III. Návrh opatření směřujících k zastavení degradace lesních půd
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - IV
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví I
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Ekologické zatížení hadcových půd
    Ekologické zatížení hadcových půd
    Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Eroze půd
    Evoluce názorů na evoluci půd : aneb Cesta tam, ještě kousek dál a trochu zpátky
    Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor) (11-24 Žlutice)
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor)
    Geneticko-agronomická charakteristika hnědých půd na horninách krystalinika
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem v podmínkách těžkých půd
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půd a povrchových vod?
    K vývoji půd ve spodním pleistocénu
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
    Palynologický výzkum aluviálních půd paleomeandrů Žitného ostrova (Slovensko)
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Předběžné výsledky paleobotanického výzkumu z aluviálních půd paleomeandrů Dudváhu a Dunaje (Slovensko)
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Příspěvek k hydrologicky významným formám přetváření propustnosti orných půd
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů
    Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Stav kontaminace půd v ČR
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd
    Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí
    Vliv imisí na chemické složení lesních půd
    Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci půd
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
    Vliv terasování svahů na fyzikální vlastnosti skořicových půd v Kirgizii
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vodní režim antropogenních půd
    Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy
    Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy
    Vývoj stavu půd
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch) (34-21 Hustopeče)
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár (12-22 Mělník)
    Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Význam půd pro stratigrafii kvartéru
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí
    Zjišťování erozního poškození půd z fototechnicky předzpracovaných družicových snímků
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC
    Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí