Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Půdě
Článek
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Huminové látky a toxicita těžkých kovů v půdě
    Infiltrace a povrchový odtok na holé půdě při dešti s konstantní intenzitou
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Matematické modelování transportu a transformačních procesů dusíku v půdě
    Mobilita, transformace a základní metody stanovení sloučenin arsenu v půdě a rostlinách
    Nález antimonu na pražské půdě
    Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Retence jódu v půdě a na modelových půdních sorbentech
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Vliv hnojení kejdou prasat na biodegradaci ropných produktů v půdě