Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Půdního
Článek
    2. mezinárodní konference o znečišťování půdního prostředí
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin. Amino-acid chronology of Modřice fossil soil complex (Brno region)
    Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd
    Hypotézy o poškození lesů vlivem změn půdního chemismu
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Ohlédnutí půdního fyzika
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé
    Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
    Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Vývoj a změny půdního fondu v povodí Dolní Jihlavy
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách