Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Půdy
Monografie
    Hydrologie půdy v malém povodí
    Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011
    Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
    Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Článek
    Aktuální otázky eroze půdy v zemědělské krajině
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. I., okres Brno-venkov, lokalita: Bosonohy (hnědé půdy)
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy)
    Degradace lesní půdy vodní erozí v centrální části Moravskoslezských Beskyd
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Evaporace z povrchu půdy a z přízemní vegetace ve smrkových a bukových lesích
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Fosilní půdy v sedimentech svrchní křídy severovýchodní Moravy
    Girlandové půdy na Zuberci
    Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem v podmínkách těžkých půd
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
    Lineární eroze půdy v okolí Plas
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : I. teorie
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : II. základní aplikace
    Mapovani vyuziti pudy z druzicovych snimku
    Měření vlhkosti půdy metodou PTM
    Model vlivu kyselého deště na kvalitu půdy
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
    Nivní a lužní půdy
    Ochrana půdy před erozí
    Odvrácená tvář půdy
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
    Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
    Pokryvné útvary a půdy
    Problematika určování kyselinové neutralizační kapacity půdy
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Půdy Brd a měkkýši
    Půdy městské části Praha 6
    Půdy ochranných lesů Krkonoš
    Půdy Ratibořického údolí a jeho okolí ve vztahu k vegetaci
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštejnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Solné půdy jižní Moravy
    Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) (33-24 Hnanice, 34-13 Dyjákovice)
    Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov)
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích (34-21 Hustopeče)
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
    Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově (12-421 Praha-jih)
    Stlačitelnost základové půdy
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Středopleistocenní půdy na Stránské skále v Brně
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
    Testování retenční schopnosti půdy
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy
    Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny
    Vepsáno do půdy
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Vliv mimořádně suchého roku 1983 na základové půdy
    Vliv nehomogenity základové půdy při řešení interakce základové konstrukce a podloží
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vodní eroze půdy stále aktuální
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody
    Zabráníme ztrátě zemědělské půdy?
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy
    Zranitelnost půdy a podzemní vody kontaminanty