Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Původu
Monografie
    Expertíza - výběr stavebních materiálů přírodního původu vhodných k regulaci ozáření z přírodních zdrojů v ČR
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS
Článek
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Drahé kameny biochemického původu v Podkrkonoší
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Je luhačovické rozhraní tektonického původu?
    K otázce původu křepického zlata
    K problematice původu jantaru v archeologických vykopávkách na Moravě
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky
    K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    K původu rodových jmen některých českých křídových rostlin
    K původu zlata v aluviálních uloženinách Zlatého potoka u Kraskova v Železných horách
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
    O původu druhů ve Viktoriině jezeře
    O původu Měsíce
    O původu tektitů (diskuse)
    Padesát let ediakarské fauny : pátrání po původu fosilií s tělesnou konstrukcí připomínající žíněnku
    Propast Macocha - geofyzikální průzkum k potvrzení nebo vyvrácení původu zřícením stropu
    Příspěvek k objasnění původu stříbra v Čechách okolo roku 1000
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Zivelne katastrofy atmosferickeho puvodu
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu