Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paleoekológia
Článek
    Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu