Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paleogénu
Monografie
    Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu
Článek
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Fosílne stavovce (Vertebrata) mezozoika a paleogénu Západných Karpát
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky
    Možnosti využitia pieskovcov paleogénu flyšu na východnom Slovensku
    Naftogeochemické hodnotenie paleogénu Hromošsko-Šambronskej antiklinály
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové poznatky o rybí fauně centrálního karpatského paleogénu z lokality Bystré.
    Nové poznatky o stavbě autochtonního paleogénu na JV svazích Českého masívu
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians
    Paleogeografické a paleoekologické svědectví ostrakodů jihomoravského paleogénu
    Porovnanie gosauských vývojov senónu a paleogénu Myjavskej pahorkatiny a Severných vápencových Álp
    Prehľad výskumov paleogénu centrálnych západných Karpát
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu
    Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku
    Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok
    Súčasné problémy a trendy chronostratigrafie paleogénu (Abstrakt přednášky)
    Súčasné problémy chronostratigrafického členenia paleogénu
    Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti
    Zlepencové podmorské kužele z vnútrokarpatského paleogénu pri Pucove
    Zrnitostná analýza pieskovcov vnútrokarpatského paleogénu východného Slovenska