Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Palinologický
Článek
    Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát