Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Perspektivy
Monografie
    Didaktika biologie a didaktika geologie ? současnost a perspektivy
    Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí. Historie, současnost a perspektivy
    Příroda Brd a perspektivy její ochrany
    Příroda Brd a perspektivy jejích ochrany
    Výsledky, problémy a perspektivy inžinierskej geológie v Slovenskej republike
    VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
    Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie
    Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike"
Článek
    Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu
    Československá nerudní ložiska, jejich současný stav a perspektivy
    Drahé kameny Vietnamu a perspektivy jejich využití
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy)
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Jubilejní V.konference "Současný stav a perspektivy ekonomiky nerostných surovin"
    Klima minulosti a budoucnosti. Část V. Perspektivy
    Klima minulosti a budoucnosti. Část V. Perspektivy
    Klimatická budoucnost Evropy: perspektivy, rizika, nejistoty
    Klimatická budoucnost Evropy: perspektivy, rizika, nejistoty
    Klimatická budoucnost Evropy: Perspektivy, rizika, nejistoty
    Kvalifikace vědeckých kádrů v oboru mineralogie a petrografie, jejich stav a další perspektivy
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Ložiskové perspektívy rudnianského rudného poľa
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Mezolit z perspektivy regionu : nové výzkumy v Polomených horách
    Mezolit z perspektivy regionu: výzkumy v ústí Pekla
    Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerudné suroviny a ochrana životního prostředí - stav a perspektivy
    Ni-Co-(Cu) zrudnenie likvačno-magmatického charakteru v amfibolických gabrách v oblasti Rochoviec a ďalšie perspektívy v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Perspektivy a úkoly osecké geologie
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Perspektivy afghánské ekonomiky a čs. geologie
    Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska
    Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách : koreferát k přednášce
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách
    Perspektivy ispoľzovanija burych uglej v ČSSR
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Perspektivy průmyslového využití hořlavých břidlic
    Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi
    Perspektivy rozvoje surovinové báze wolframu
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy těžby písku v okolí Mikulovic a Velkých Kunětic na Jesenicku
    Perspektivy těžby uhelné substance podzemním zplyňováním
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Perspektivy těžby uranu v České republice
    Perspektivy vědeckotechnické revoluce v hospodaření s vodou
    Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov
    Perspektivy vyhledávání nových zdrojů palivoenergetických surovin v ČSSR
    Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě
    Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu
    Perspektivy využití černého uhlí v České republice
    Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků
    Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
    Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
    Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech
    Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Perspektivy zásobování pitnou vodou v okrese Žďár nad Sázavou
    Perspektivy získávání kovů z druhotných surovin
    Prieskum a perspektívy využitia ložiska antracitu - Veľká Tŕňa
    Prognózy Zlatohorského rudního revíru : stav a perspektivy průzkumu
    Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Současný stav a perspektivy české geomorfologie
    Současný stav a perspektivy geomorfologie
    Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR
    Stav a perspektivy využití stroncia ve světě a v ČSSR
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy
    Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace
    Vize a perspektivy malých moravských měst
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Výsledky naftového průzkumu a perspektivy v podloží vídeňské pánve
    Výsledky prieskumu neogénnej výplne Viedenskej panvy a perspektívy ďalšieho prieskumu
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v ČSSR v letech 1978-1986 a jejich další perspektivy
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Vývoj a perspektivy geoetiky
    Vývoj a perspektivy v sestrojování polyelementních geochemických map v SSSR
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Výzkumná činnost Katedry hydrogeologie a inženýrské geologie (PřF UK) a její perspektivy
    Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy