Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Petrografie
Monografie
    Jílové suroviny na lokalitě Myslinka : petrografie : závěrečná zpráva
    Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice
    Mineralogie a petrografie drahých kamenů z okolí Měděnce
    Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ
    Petrografie a mineralogie hornin z k.ú. Habrůvecká bučina ŠLP VŠZ Křtiny, okres Blansko a z okolí Rudky u Kunštátu
    Petrografie deformovaného spilitu (k průzkumnému úkolu Družec)
    Petrografie vybraných sedimentárních hornin z dolu Mayrau (Kladensko)
Článek
    Fragment sekeromlatu z Palhance, část Opavy. Příspěvek k významu spolupráce archeologie a petrografie.
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic
    Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou
    Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie
    Kvalifikace vědeckých kádrů v oboru mineralogie a petrografie, jejich stav a další perspektivy
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie a petrografie tonsteinu sl. č. 23 (718 - 719) ve svr. sušských vrstvách (karvinské souvrství ČHP)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně
    Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou
    Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou
    Petrografie a geneze štěrků na kótě Kobylín v brněnském masívu u Brna-Soběšic
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí)
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrografie jizerských ortorul na listu 03-142 Hejnice
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Petrografie poličského krystalinika
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Petrografie v naftové geologii
    Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko)
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek]
    Poznámky o výsledkoch mineralógie a petrografie na Geologickom ústave D. Štúra
    Požadavky na výuku mineralogie a petrografie vyplývající za závěrů XVI. sjezdu KSČ
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu
    Zřízení WWW serveru s elektronickými učebními texty oboru petrografie