Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Petrologie
Monografie
    Základy petrologie
Článek
    Blahopřání nestoru československé petrologie [RNDr. Františkovi Fialovi, DrSc.] k pětaosmdesátinám
    Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika
    Geochemie a petrologie barrandienských diabasových hornin
    Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie und Petrologie von zwei basischen Intrusionen im Intrusivkomplex von Neukirchen-Kdyně (Bayerischer Teil)
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologie, Mineralogie a petrologie, Geologický vývoj
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 5. Petrologie
    Intrumentální analýza v technologii uhlí. Část V. Petrologie
    Konec samostatnosti petrologie v Čechách
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Metalurgie a petrologie
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
    Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice)
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzonitu
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Petrologie a rudní parageneze vápenatosilikátových hornin keprnické skupiny silesika
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Petrologie a strukturní argumenty pro pozdně orogenní extenzi v oblasti Hlinska
    Petrologie a vulkanologie Kozákova
    Petrologie alterovaných ultrabazických hornin od Dvora Králové
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích
    Petrologie litického masívu a jeho pláště
    Petrologie metamorfovaných hornin moldanubika v rudném poli Rožná-Olší
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Petrologie nasavrckého masívu
    Petrologie některých proterozoických silicitů
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)
    Petrologie pyroxenitu u Brtí v pestré strážovské serii moldanubika
    Petrologie
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petrologie včera, dnes a zítra
    Poslední klasici světové petrologie odcházejí: zemřela Enna Hietanen
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Prouhelnění, chemicko-technologické vlastnosti a petrologie uhlí
    Přínos sedimentární petrologie a sedimentologie k novým metodám geologického průzkumu
    Sedimentární petrologie
    Světonázorová výchova ve výuce mineralogie a petrologie na vysokých školách
    Thermische analyse in der Petrologie der Braunkohlen
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie (11-41 Mariánské Lázně, 11-42 Manětín)
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology
    Uhelná petrologie
    Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    Úloha mineralogie a petrologie v ložiskové geologii
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Vědeckovýzkumná práce Katedry petrologie
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Vývoj mineralógie a petrológie na Slovensku : K 50. výročiu Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv
Seriál
    Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistorie
    Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistoriev
    Erlanger Beitrege Petrologie und Mineralogie