Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pevných
Monografie
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
Článek
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    Elipsometrické metody pro stanovení optických parametrů pevných látek
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
    Metodika zpracování a návrh jednotné klasifikace pevných poloh
    Možnosti a využitie zdrojov nízkovýhrevných pevných palív na Slovensku
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Strukturální analýza - základ moderního výpočtu zásob ložisek pevných nerostných surovin
    Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře
    Vznik pevných hmot z elektrárenských popílků bez cementu a vápna