Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plánování
Monografie
    Krajinné plánování a ekologie krajiny
    Odborné vyjádření ČGS k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska upřesnění stanoviska MŽP k uplatněným námitkám a připomínkám k návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
    Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
    Venkovské sídlo a krajina v územním plánování
Článek
    Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí a její využití v krajinném plánování
    K novele stavebního zákona z hlediska inženýrské geologie a územního plánování
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Krajinné plánování
    Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí
    Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování
    Plánování experimentů
    Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření ve vodohospodářském plánování
    Prostorove planovani a regionalni rozvoj - vyzvy a alternativy pro stredni a vychodni Evropu v 90. letech
    Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vodohospodářských 50 let aneb dlouhodobé plánování
    Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce
Seriál
    Územní plánování a urbanismus