Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plánu
Monografie
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Odborné vyjádření ČGS k Vyhodnocení vlivů Územního plánu města Duchcov na udržitelný rozvoj území
    Posudek k návrhu územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Stanovisko ČGS k Návrhu a Odůvodnění územního plánu Očihov
    Stanovisko ČGS k Návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Podbořany (dále jen ÚP Podbořany)
    Stanovisko ČGS k návrhu zadání Územního plánu Oseka
    Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
    Stanovisko k Návrhu a Odůvodnění územního plánu Lubenec
    Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Blatno
    Stanovisko k Návrhu zadání územního plánu Ledvice
    Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Petrohrad
    Stanovisko k územnímu plánu sídelního útvaru Chabařovice-Změna č. 6 - Návrh a Odůvodnění, zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Článek
    O územním plánu 5. Těžba nerostných surovin.
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Problematika zásob v resortu FMPE v období 8. pětiletého plánu
Seriál
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy