Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plavenin
Monografie
    Vzorkování plavenin v menších tocích
Článek
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Vzorkování plavenin v menších tocích