Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plutonu
Monografie
    Aplikace metody AMS při strukturní analýze granitoidů; Záznam strukturního vývoje Budislavského plutonu (Poličské krystalinikum); Bakalářská práce PřFUK
Článek
    Amfiboly třebíčského plutonu
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Biotity třebíčského plutonu
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
    Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
    Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centrálního moldanubického plutonu
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centralního moldanubického plutonu
    Experimentální mikrogravimetrie v granitoidech chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie peraluminických granitů Centrálního moldanubického plutonu
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
    Ilmenit z dvojslídných granitů klenovského plutonu
    Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
    Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu
    Mapování moldanubického plutonu mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem a výzkum gaber u Maříže a Korolup (33-12 Nová Bystřice, 33-21 Jemnice)
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Molybdenit v žulovském plutonu
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Posloupnost žilných hornin středočeského plutonu
    Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu
    Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu
    Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
    Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka
    Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
    Přechodní granity karlovarského plutonu
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222)
    Přirozená radioaktivita granitoidů žulovského plutonu
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu
    Radioaktivita a facie vyderského a prášilského granitového plutonu na Šumavě
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu)
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika
    Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem)
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu (02-22 Varnsdorf)
    Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu. Delimitation of Brtníky granite in Lužice Pluton
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče.
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
    Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vztah mezi antimonovou a Au mineralizacív krásnohorsko-milešovském rudním revíru ve středočeském plutonu
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
    Záznam strukturního vývoje budislavského plutonu (poličské krystalinikum)
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice)