Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plynu
Monografie
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
    Měření úspor zemního plynu při úpravě magnetickým polem : závěrečná zpráva
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
    Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
    SOP PL1 Analýza plynů
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
    Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
Článek
    Akumulace ropy a zemního plynu na lokalitě Krásná
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
    Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami
    Aplikace koloidně-chemických systémů při budování podzemních zásobníků plynu
    Automatizácia v ťažbe ropy a zemného plynu - pohľad k susedom
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Dynamika emisí zemních plynů v Čechách
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemie hlubinných vod a plynů střední Moravy
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimentrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu
    Historické a současné ekonomicko-politické aspekty průzkumu těžby ropy a zemního plynu
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti ložiska plynu Dolní Dunajovice
    Identifikačné modely popisujúce dynamiku podzemných zásobníkov plynu
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu
    Kavernový zásobník plynu Příbram-Brod
    Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR
    Koncepcia rozvoja uskladňovania plynu
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu
    Metodika analogového modelování zásobníku plynu
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Model podzemního zásobníku plynu
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Nálezisko zemného plynu a ropy Závod- mesozoikum
    Naleziště zemního plynu Nový Přerov - Alt Prerau
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
    Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu
    Některé poznatky o teplotních poměrech naleziště plynu Závod - mesozoikum
    Neoidní tektonika na ložisku zemního plynu Příbor-Klokočov
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Nové ložiskové pasce ropy a plynu v neogéne Gbelsko-cunínskej kryhy
    Nový maďarský přístroj pro termickou analýzu, Derivatograph Q-1500D, se stanovením uvolněných plynů
    Nový prístup k určovaniu základných charakteristík podzemných zásobníkov plynu zmiešaného režimu
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu
    OPEC ve světovém hospodářství ropy a zemního plynu
    Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
    Perspektíva rozvoja podzemného uskladňovania zemného plynu u nás a možnosti ďalšieho rozšířenia tejto činnosti
    Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi
    Plynodynamický výzkum ložiska Příbor-jih realizovaný při výstavbě podzemního zásobníku plynu Štramberk
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Podzemní zásobníky plynu
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Senné - nové ložisko zemného plynu vo východoslovenskom Neogéne
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví
    Stanovení možných seismických účinků při podzemní explozi skládkových plynů v lokalitě Chabry u Prahy
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Systém kontroly hermetičnosti podzemního zásobníku plynu LAB
    Systém napouštění plynu k hmotnostnímu spektrometru MI 1201 pro dvoupaprskovou metodu měření izotopových poměrů
    Ťažba zemného plynu s obsahom sirovodíka. 4. časť, technológia úpravy kyslého plynu na ložisku Závod
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku
    Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Těžba plynu z plynonosných břidlic
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů
    Vědci čtou v ledových archivech : analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Vrty pro těžbu hořlavých plynů z uhelných ložisek
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Výzkum ropy a zemního plynu
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)
Seriál
    Knihovnička zemního plynu a nafty