Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Po
Monografie
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, J. Zimák a P. Novotný (eds.)
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Geofyzikální měření na úkolu "Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi". Závěrečná zpráva
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
    Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
    Glubinnoje veščestvo: Struktura, svojstva i sostojanije v geoprostranstve Kolskoj sverchglubokoj kvažiny. Rezultaty issledovanij po projektu MGP-408 JUNESKO
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
    Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
    Mineralogická a silikátová analýza vzorků studeného odvalu po zkouškách rozpínavosti a rozpadavosti
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Na bruslích Českou republikou : nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin
    Na bruslích Českou republikou :nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin / Radek Mikuláš. -- Praha : Dokořán, 2005
    Naučno-techničeskij sbornik po geodeziji, aerokosmičeskim sjomkam i kartografiji. Fizičeskaja geodezija
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
    Otazníky kolem CITES 2009. Změnilo se něco pro CITES po vstupu do Schengenského prostoru?
    Po stopách geologie a vína Pavlovských vrchů
    Po stopách Keltů na Berounsku
    Po stopách krajanů ve starém Orientu. Soubor studií.
    Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky
    Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL
    Průvodce po geologických zajímavostech kraje Vysočina
    Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Rozšířená cestovní zpráva - prověření stavu lokalit v oblasti vltavské kaskády vytipovaných po povodních v srpnu 2002 v rámci akcí řešených pod č.j. 441/232/2002. Část a, b
    SRBSKÁ KAMENICE II: posouzení situace po katastrofických pohybech u čp. 159 a 42
    Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
    Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
    Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358
    Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
Článek
    Abrázia po obvode vodnej nádrže Domaša v Nízkych Beskydách
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Analýza porušení horninového materiálu po triaxiálních testech
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Archeologická rekultivace po těžbě hnědého uhlí
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Basal Emsian (Zlíchovian) event: Dark, graptolite-bearing interval close above the first occurrence of Po. dehiscens - 'Mramorka' quarry near Chýnice
    Basal Emsian (Zlíchovian) event: Dark, graptolite-bearing interval close above the first occurrence of Po. dehiscens - 'Mramorka' quarry near Chýnice
    Biostratigrafičeskaja korreljacija nižnemelovych otloženij Gruzii i Zapadnych Karpat po foraminiferam
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Borealno - tetičeskaja korrelacija pograničnogo jursko-mělovogo intěrvala po magnitno- i biostratigrafičeskim dannym
    Bowenovo dílo "Evolution of igneous roks" po padesáti letech : k vydání knihy H.S. Yodera jr. 1979 ed: The Evolution of igneous roks. (Fiftieth anniversary perspectives.) Univ. press, Princeton, New Jersey, 587 stran
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko po 30 letech
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    České stříbro po Bílé hoře
    Čtení Darwina: Původ druhů po 150 letech
    Dálnice D1 po chemickém posypu mokrá
    Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Depletirovannaja sublitosfernaja mantija pod Bogemskim massivom i Pannonskim bassejnom: novyje dannyje po sostavu i izotopii gelija mantijnych ksenolitov i vměščajuščich bazaľtov i problema suščestvovanija mantijnych pljumov v Centraľnoj Evrope
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dystribucja pylu na obszarze Zaglebia Górnoluzyckiego po 1958 r.
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Erozní a akumulační procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    'Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika'
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Gáia po dvaceti letech
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
    Geografická analýza polomů na Šumavě po orkánu Kyrill
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
    Geologicko-geomorfologická exkurze po Šumavě. II., západočeská část
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologický pohled na nivu Bečvy po povodni 1997
    Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není)
    Granity a ještě více granitů v díle W.S. Pitchera po 10 letech
    Helmovka šiškomilná - Mycena plumipes na lokalitě Poříčko po 60 letech
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Hradiště na Závisti bylo po dva tisíce let lidským sídlem
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Křehké chování kompozitů s čedičovými vlákny po expozici v horkém vzduchu
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Litofaciálny pohľad na plynové nálezisko Ptrukša po reinterpretácii (geologické rezy + mapy)
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech
    Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    8. Meždunarodnyj simpozium po ordovikskoj sisteme
    Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín)
    Mikroskulptura ichnorodu Entobia solaris (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štramberku
    Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Naše geochemie po 27. geologickém kongresu
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
    Nekotoryje svedenija, polučennyje iz analiza effektivnosti zondov karotaža po metodu soprotivlenija
    Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nižnjaja granica srednego miocena Paratetisa: sovremennoje položenije po planktonnym mikroorganizmam i korreljacija
    Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
    Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Obnova příbramského dolování po třicetileté válce
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud
    Odpudivá gravitace v první sekundě po velkém třesku?
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Opredelenije profilja elektronnoj koncentraciji ionosfernogo Alfvenovskogo rezonatara po spektralnoj strukture serij geomagnitnych pulsacij Pc1
    Opredelenije vozrasta retrogradnogo metamorfizma v zapadnych Karpatach K-Ar metodom po muskovitam
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Padesát let ediakarské fauny : pátrání po původu fosilií s tělesnou konstrukcí připomínající žíněnku
    Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Paramorfózy křemene po pravděpodobném melanoflogitu z Kučlína u Bíliny
    Percepce transfromačních změn životního stylu zaměstnanců v hornictví po roce 1990
    Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Po klimatickém optimu - mladý holocén : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9
    Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány
    Po krk v soli
    Po období relaxace se může živelní katastrofa opakovat
    Po stopách cizích planetárních systémů
    Po stopách českých dinosaurů
    Po stopách dinosaurů v Kamerunu
    Po stopách meteoritu z jezera Čebarkul
    Po stopách saharského amazonitu
    Po stopách skrytých refugií
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Po stopách vývoje přírody Českého krasu
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30
    Povrchové pozůstatky po těžbě rud a jejich vyhodnocení
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Poznámky k histórii Baníckej fakulty VŠT Košice od jej vzniku po dnešok
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po hlubinném dobývání vápence u Rovenska pod Troskami
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Proces probíhající od nejstarších období po dnešek
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni)
    Prognóza akosti vody rieky Moravy po výstavbe vodného diela Wolfsthal-Bratislava
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek ke stanovení veškerých kyanidů v odpadních roztocích po loužení zlatonosných rud
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
    Stanovení železa a titanu ve sklářském písku po rozkladu parami kyselin
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré řeky Miloše Spurného kdysi, tehdy a po třiceti letech
    Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Stopy po těžbě limonitu u mlýnů na českokamenicku
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky
    Strojenije verchnej mantii central´noj časti Zapadnoj Jevropy po dannym o fazovych skorostjach poverchnostnych voln
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč.
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač.
    Struktura verchnej mantii v alpijskoj zone po dannym poverchnostno-volnovoj tomografii
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Svahové pohyby po intenzivních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, Okres Vsetín
    Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby po přívalových deštích v regionu karpatského flyše
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Transformace prostorových kartézských souřadnic promítaním po normále
    Transformace souřadnic promítáním po normále
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
    Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
    Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Vývoj dopravních vazeb mezi ČR a SR po vzniku dvou samostatných států. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.
    Vývoj populace České republiky 1990-1995. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
    Vývoj služeb v malých moravských městech po roce 1990
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Vzpomínky na dávná dramata : krátery po dopadu meteoritů vyprávějí o historii Země
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Zasoby wodne rzek karkonoskich po śnieżnej zimie 2005-2006 roku
    Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
    Zmiany v rzezbie den dolinnych i koryt rzecznych v sudeckiej czesci dorzecza Moravy po powodzi w lipcu 1997
    Zrážkové pomery na Slovensku po oprave systematických chýb meraní atmosférických zrážok