Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podľa
Článek
    Hydrogeologická charakteristika chránenej vodohospodárskej oblasti kvartéru Žitného ostrova podľa výsledkov najnovších prác
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Petrografické typy neovulkanických produktov východného Slovenska podľa akcesorických minerálov
    Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001