Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podkladů
Monografie
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
    Územní plán města Kryry - upřesnění podkladů
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
    Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje
Článek
    Digitalizace grafických podkladů a využití v geologicko-geofyzikální praxi
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    K modernizaci českých tíhových podkladů
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Přehled dosavadních podkladů ke Zlatým Horám
    Přehled geologické stavby Podbeskydské pahorkatiny, Moravskoslezských Beskyd a jejich autochtonního podkladu
    Příprava hydrogeologických podkladů pro samočinný počítač
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních podkladů z Mšensko-roudnické pánve
    Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku
    Synsedimentární elevace a deprese předkulmského podkladu na východním okraji Nízkého Jeseníku
    Tvorba GIS podkladů krajských surovinových politik
    Vhodnost mapových podkladů pro terénní průzkumné práce
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí