Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podmínek
Monografie
    Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Hydrogeologické a vodohospodářské regulativy pro návrh limitních podmínek těžby štěrkopísků ve specifických oblastech ST1-ST6 na území Olomouckého kraje (č.j. ČGS 150/09/0774)
    Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
    Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dolní Chřibská - stanovení podmínek
    Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Srbská Kamenice - stanovení podmínek
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
Článek
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Inženýrskogeologický rozbor podmínek těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných hor
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
    Koncentrační gradienty na rozhraní fází krystal-sklo, indikátor podmínek formování silikátové taveniny měsíčních skel
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu
    Modelování podmínek přípravy skelného uhlíku
    Problematika klasifikace dobývacích podmínek s ohledem na pevné skrývkové polohy
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Rozdíly podmínek kvality života malých měst v ČR a ve Slovinsku
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Vliv důlně-geologických podmínek na predispozici vzniku plynodynamických jevů
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát"
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek
    Změny hydrogeologických podmínek pro likvidaci hlubinných dolů v centrální části pánve SHR